Общи условия за закупуване на средства за идентификация на животни от фирма Агротексим ЕООД

1. Заявка за доставка означава коректно попълнена с всички необходими данни Бланка за заявка с подпис и препоръчително печат на заявителя, изпратена в писмен вид по един от следните начини:

- по електронен път на електронна поща markicaisley[at]abv.bg;

- по факс на + 359 2 870 73 68;

- по поща на следния адрес: гр. София ПК 1574, бул. Шипченски проход № 79.

1.1 Заявката за доставка за лазерно надписани ушни марки за подмяна за ЕПЖ се счита за коректно попълнена, единствено и само когато е с подпис и печат на ОВЛ.

2. Подаването на заявка означава волеизявление от страна на клиента да закупи стоки при предварително посочените му от доставчика Агротексим ЕООД условия влючително цена, срок за изпълнение и начин на доставка. Веднъж получена, подадена заявка не може да бъде променяна, освен в случай, че промяната може да се осъществи без това да има негативни или финансови последствия за някоя от страните.

3. В случай на некоректно попълнена заявка, т.е. заявка, в която липсва един или повече от необходимите и изисквани реквизити доставчика си запазва правото да не я изпълни, за което е длъжен да информира купувача. Некоректно попълнена заявка може да бъде изпълнена единствено и само след получаване на нова/поправена такава от страна на клиента.

4. Дата на заявката и съответно начало на срока за изпълнението й означава датата на получаването й от доставчика по един от посочените в т.1 начин. За дата на заявка, изпратена по електронен път или по факс през почивни дни – събота, неделя и официални неработни дни се счита съответно първият възможен работен ден след почивните. Срокът за изпълнение на заявки, получени след 16.00 часа започва да тече от следващия работен ден.

5. Заплащането на заявените средства за идентификация се извършва, освен ако изрично не е договорено друго, съгласно ценовата оферта на Агротексим ЕООД към момента на датата на заявка. Заплащането на заявените средства за идентификация се извършва в брой при получаване на доставката /наложен платеж/, в случай че предварително не е договорено друго.

6. Доставката на заявените средства за идентификация се извършва в сроковете, посочени в ценовата оферта на Агротексим ЕООД. Доставката на заявените средства за идентификация, в случай че изрично не е договорено друго, се извършва до посочения от купувача адрес с куриер и с наложен платеж, като клиентът заплаща разходите по доставката и наложения платеж. В случай, че купувачът не е изискал доставката да се осъществи с избрана от него куриерска фирма, то доставчикът избира такава.

7. Агротексим ЕООД се задължава при получаване на коректно попълнена заявка да доставя средства за идентификация, които изцяло отговарят на нормативните изисквания за този вид продукти, одобрени от отговорните компетентни органи.

8. Агротексим ЕООД се задължава, че ще подменя за своя сметка повредено или нечетливо средство за идентификация в рамките на гаранционния му срок до 20 дни от уведомяването за повредата. Гаранционният срок на средствата за идентификация е в сила само тогава, когато:

- средстават за идентификация са поставени правилно

- поставянето на средствата за идентификация е извършено с препоръчаните от доставчика средства, т.е. универсални клещи на Кейсли Интернешънъл ООД.